Standpunt

Natuurgebied Pettemerduinen ligt in de Noord-Hollandse duinen tussen de kustplaatsen Callantsoog en Petten . Een heel divers duingebied met uitzichten vanaf duintoppen, bloemrijke duinvalleien, heideveldjes en moerasbosjes. Midden in het duingebied liggen de twee grootste natuurlijke duinmeren van West-Europa. De Vereniging Pettemerduinen kernreactor vrij zet zich als onafhankelijke organisatie in voor bescherming en herstel van de natuur in de duinen. Zij komt op voor de belangen van de natuur én voor de belangen van mensen die in de duinen van de natuur willen genieten. Zij zet zich in voor het duurzaam gebruik van het beschermde duingebied zonder huidige en toekomstige nucleaire activiteiten.

Als kernenergie niet aan de voorspelde opmars bezig is omdat de nucleaire industrie is vastgelopen in de niet meer rendabel te maken bouwkosten, als wij in Europa niet mogen bouwen in Natura 2000 gebieden, als wij komende generaties niet op willen zadelen met radioactief afval, als medische isotopen ook op een schone wijze geproduceerd kunnen worden en als er meer dan voldoende aanbod zal zijn in de toekomst van isotopen voor diagnose en behandeling, waarom wil de politiek dan een nieuwe reactor en isotopenfabrieken bouwen in duinen van Petten?

De vereniging Pettemerduinen heeft daarom als standpunt: een duurzaam gebruik van de duinen waarin de nieuwe Pallas reactor overbodig is.

De Vereniging Pettemerduinen wil een leefbare planeet doorgeven aan toekomstige generaties. Daarom moet zij  voorloper zijn in de strijd tegen milieuvervuiling. De overgang naar een duurzame economie moet sneller en radicaler gebeuren. Daarin is geen plaats voor een nieuwe vervuilende kernreactor onder de naam Pallas als vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR).

Geen radioactief afval

De nieuwe Pallasreactor produceert isotopen én radioactief afval. Voor elke eenheid isotopen staat bijna honderd maal zoveel langlevend radioactief afval.

Al meer dan 50 jaar produceert de nucleaire industrie gevaarlijk radioactief afval in alle fasen van de ‘nucleaire keten’; van uraniumwinning en brandstofproductie tot het gebruik in kerncentrales en reactoren, in de verwerking van het kernafval en ten slotte in de afbraak van de reactor.  Het duurt 240.000 jaar tot het stralingsniveau van radioactief afval een niveau heeft bereikt waaraan mensen zonder gevaar kunnen worden blootgesteld. Dat is langer dan dat er mensen op aarde leven (200.000 jaar). Er is geen enkele garantie dat deze stoffen zo lang veilig kunnen worden opgeslagen.

Geen nieuwbouw in een Natura 2000-gebied.

Het Zwanewater en de Pettemerduinen zijn beschermd natuurgebied, zie: (link).  

De bouwplaats van de nieuwe reactor gaat 20 voetbalvelden beslaan en ligt midden in de Pettemerduinen. Naast de nieuwe reactor is het de bedoeling om meerdere hallen te bouwen voor de productie van therapeutische isotopen en de verouderde infrastructuur te vernieuwen.

Onlangs verbood het hoogste rechtsorgaan in Nederland de Raad van State op grond van Europese regelgeving ten aanzien van stikstofdepositie de bouw in beschermde Natura 2000 gebieden, dus zoals de Pettemerduinen.

Het wordt tijd dat ook de Nederlandse overheden inzien dat het roer om moet en men zich aan de Europese wetgeving  gaat houden betreffende de bescherming van natuurgebieden.

Ontmanteling HFR

PALLAS heeft tot doel de realisatie van een ‘state of the art’ multifunctionele nucleaire reactor, die geschikt is voor hoofdzakelijk medische isotopenproductie en het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. De reactor dient ter vervanging van de huidige Hoge Flux Reactor (HFR), die op dit moment meer dan vijftig jaar dienst heeft gedaan en tegen het einde van zijn levensduur loopt.

In de ontwikkeling van de plannen voor een nieuwe ‘private’ reactor werd door de landelijke en provinciale overheid ruim 80 miljoen gestoken, maar er bestaat nog geen uitgewerkt plan hoe de oude HFR ontmanteld wordt. Dat wordt hoog tijd!

Aanvankelijk was een sluiting voorzien in uiterlijk 2015. De bedoeling is echter nu dat de HFR nog een aantal jaren in productie blijft na oplevering van de Pallasreactor, tot na 2025. Dit om de opstartperiode van Pallas te overbruggen. Daarna moet ontmanteling plaatsvinden, op kosten van de gemeenschap. Dit zal erg lang duren en heel veel geld gaan kosten waar nog onvoldoende budget voor beschikbaar is. Nodig zijn het afkoelen van de splijtstof, de verwijdering daarvan, ontsmetting van het terrein, fysieke afdichting van de resterende radioactief besmette plaatsen en tenslotte het verwijderen van de reactor en gebouwen. Ook de ontmanteling heeft natuurlijk impact op het kostbare duingebied.

Koelwater

De HFR onttrekt momenteel 3125 m3/uur aan het Noordhollandsch Kanaal. Voor de nieuwe Pallas reactor werd ook gekozen voor waterkoeling.

Tijdens de opstartfase van de Pallasreactor, een periode van enkele jaren, zal zelfs een dubbele hoeveelheid koelwater onttrokken worden, zo’n 6.000 m3 per uur, oftewel twee olympische zwembaden, een gigantisch volume.

Dit betekent een aanzienlijke invloed op beperking van de zoetwatervoorraad én op verzilting in de Kop van Noord-Holland, in een gebied waar beide aspecten zeer kritisch liggen.

Indien er een watertekort optreedt wordt de PALLAS-reactor binnen zeer korte tijd afgeschakeld. De reactor wordt gezien als industrie en deze heeft in het protocol van het Waterschap de laagste prioriteit. De nieuwe reactor heeft als volgens de verantwoordelijk minister Bruins als belangrijkste motivatie “leveringszekerheid van isotopen”, maar dit is tegenstrijdig met de voorwaarde dat Pallas afgeschakeld moet worden ten tijde van in de toekomst steeds vaker voorspelde perioden van droogte.