Stakeholdertafel Medische Isotopen

Pettemerduinen, 16 maart 2021

Pettemerduinen heeft deelgenomen aan een belangrijke “stakeholdertafel” op 8 februari met als onderwerp: “voorzieningszekerheid van medische isotopen in Nederland”.

De tafel werd georganiseerd door het PMI: Programmadirectie Medische Isotopen, kort geleden opgericht door het ministerie van VWZ, om te adviseren over de beslissing voor toekomstige productie en eventuele financiering van Pallas.

In de meeting namen vertegenwoordigers deel van diverse pluimage:

 •     PMI – Programmadirectie Medische Isotopen, onderdeel ministerie van VWZ
 •     BV Cyclotron VU – Medische isotopen voor onderzoek en klinisch gebruik
 •     Curium – Isotopenproducent/leverancier
 •     Health Holland – Samenwerkingsverband missie “for vital citizens in a healthy economy”
 •     INKEE, Venture Capital firm, investor
 •     KVI – Kernfysisch Versneller Instituut; onderzoekscentrum voor subatomaire fysica en atoomfysica
 •     LAKA – Documentatie en Onderzoekscentrum Kernenergie
 •     Novartis – Big pharma; exclusieve leverancier Luthatera
 •     Nucleair Nederland – Samenwerkiingsverband NL Nucleaire organisaties: COVRA, EPZ, NRG, PALLAS, Reactor Delft, Urenco, SHINE
 •     Pallas/NRG – Pallasproject en Kernreactor Petten
 •     Pettemerduinen Kernreactor Vrij
 •     RID – Reactorinstituut Delft
 •     RIVM – Brengt straling in NL in kaart en onderzoekt gezondheidseffecten
 •     Shine – Productie medische isotopen via versnellertechnologie
 •     TechnoPolis groep – Werkten mee/opstellers rapport “Sustainable and resilient supply of medical radioisotopes in the EU”    
 •     Urenco – Producent van verrijkt uranium én isotopen
 •     VIG – Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 •     WISE – World Information Service on Energy: anti-kernenergieorganisatie

Er is inmiddels een verslag van deze meeting beschikbaar gesteld door PMI. Dat mag echter nog niet gedeeld worden met de buitenwereld.

Onze ervaring was positief: aan de hand van stellingen kwam iedereen aan het woord. In een positieve sfeer werden informatie en argumenten uitgewisseld.

Op de vraag of deze sessie ook daadwerkelijk effect zal hebben op de beslissing om  de Pallasreactor door de Rijksoverheid te laten financieren kan in dit stadium geen antwoord gegeven worden.
In ieder geval leeft de discussie en werd duidelijk dat er twijfels zijn  over nut en noodzaak. Belangrijk was ook de constatering dat het vervangen van een oude door een nieuwe reactor geen extra leveringszekerheid biedt, integendeel.

Omdat de meeting sterk werd bepaald door vooraf geformuleerde stellingen kwamen de overwegingen waarom er nu juist in  Petten een reactor moet komen nauwelijks aan de orde.

Daarom heeft Pettemerduinen na de meeting een gesprek aangevraagd bij PMI om onze situatie toe te kunnen lichten. Dit gesprek is in zeer positieve sfeer afgelopen week gevoerd met de programmadirecteur en de senior beleidsadviseur.
Het tegengeluid wordt nu eens niet met verbaal geweld gesmoord, wat binnen de gemeenteraad van Schagen wel steeds het geval is. Er werd aandachtig geluisterd, met deskundigheid aan de andere kant van de tafel.

Wij hebben onze standpunten goed kunnen presenteren waarbij er twee hoofdlijnen zijn besproken: de bezwaren tegen de nucleaire industrie en dus Pallas in de duinen, voor wat betreft verleden, heden en toekomst. Daarnaast hebben we ons beeld van de noodzaak van de productie van medische isotopen via een kernreactor weergegeven.
Een eenvoudige analyse leert dat er weinig relevante isotopen zijn die dit rechtvaardigen én dat deze isotopen door nieuwe technologie en/of concurrenten zullen worden geproduceerd voordat Pallas klaar is.

Zie bijgaande presentatie die onze standpunten helder weergeeft en die we ter ondersteuning van ons verhaal bij PMI hebben gebruikt.

Het vervolg is onzeker. Duidelijk is dat het nog geen gelopen race is en dat men heel goed gaat overwegen of er 2 miljard euro in Pallas moet worden geïnvesteerd vanuit de Rijksoverheid.

NB. LAKA heeft ook deelgenomen en later ook een apart gesprek met PMI gevoerd

Presentatie Pettemerduinen voor de Stakeholder Medische Isotopen