Geen koelwater voor Pallas bij droogte.

Gepubliceerd op: 29-10-2019

Pettemerduinen, 1 november 2019

Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog. Daardoor is schade opgetreden in de landbouw, in natuurgebieden en in andere economische sectoren. In bebouwd en landelijk gebied was sprake van waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling door lage grondwaterstanden. De scheepvaart had ernstige problemen, door geringe vaardiepten en beperkingen bij sluizen. Door de verandering van klimaat moet er volgens de beleidstafel Droogte rekening gehouden meer en regelmatige droogteperiodes in de toekomst. Op verzoek van deze beleidstafel kwam het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de Handleiding Verdringingsreeks. De verdringingsreeks geeft een rangorde van maatschappelijke en economische behoeften, die bij (dreigende) watertekorten bepalend is voor de verdeling van het beschikbare oppervlaktewater. De verdringingsreeks geldt voor alle oppervlaktewateren en de waterbeheerder is verplicht de verdringingsreeks in acht te nemen. https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/watertekort/verdringingsreeks/

De Pallas reactor wordt door het waterschap gedefinieerd als industrie en valt volgens dit protocol in categorie 4, de categorie met de laagste prioriteit en deze wordt bij droogte dus als eerste afgeschakeld van het koelwater uit het Noord-Hollands Kanaal. De nieuwe Pallas centrale is een commercieel onderneming en het aantal productieve dagen is een cruciaal gegeven voor de winstgevendheid. Die komt door de voorspelde toekomstige droogte dus onder druk te staan.