Medische isotopen en de Pallasreactor Een onbegrijpelijk project

Pettemerduinen, Zijperlandschap en Duinbehoud, juli 2022

Samenvatting

Het initiatief voor de nieuwe kernreactor in de duinen van Petten is inmiddels 20 jaar oud.

Er is al veel over geschreven. Kenmerkend is dat de reden waarom de reactor nodig is wordt beschreven in de zogenaamde “Business Case”. Deze is geheim voor de burger.

Het Pallasproject is steeds uitgegaan van private financiering, maar geen enkele partij heeft hiervoor het geld op tafel willen leggen. Inmiddels wordt aan de rijksoverheid gevraagd dit wel te doen. Het gaat om een totale investering van 2 miljard Euro.

Tot nu toe heeft de overheid (provincie en Rijk) honderden miljoenen in het project gestoken, als “lening”. Hiermee wordt het project gaande gehouden.

Daarnaast is er een ongekende lobby voor de reactor, naar de overheid toe, betaald met geld van dezelfde overheid.

Er moet dus wel sprake zijn van een groot probleem dat met de bouw van de reactor wordt opgelost: dreigende schaarste aan medische isotopen, dan wel “leveringszekerheid”.

In dit document wordt hierop ingegaan en aangetoond dat dit niet klopt, de huidige en toekomstige isotopen worden met andere technologie en/of door andere partijen geproduceerd. Het rijtje relevante isotopen is zeer klein, Pallas geeft zelf aan er een aantal niet te gaan maken en voor iedere overblijvende isotoop van enig (toekomstig) belang is er alternatieve productie al gaande of is dit binnenkort realiteit.

Kortom, Pallas lost een probleem op dat er niet is en niet gaat komen, maar er komt wel een extreem dure installatie in het kostbare Natura-2000-gebied in de Pettemerduinen, met grote stikstofdepositie tijdens de bouw, die enorme hoeveelheden zoet koelwater gaat onttrekken en die gezien de radioactiviteit tijdens en na gebruik tientallen jaren het duingebied bezet, een mensenleven lang. En de overheid zal hiervoor blijvend moeten betalen.

Het is onbegrijpelijk dat men dit wil en bovenal waarom deze locatie is gekozen.

Lees het hele document: Medische isotopen en de Pallasreactor Een onbegrijpelijk project