Bezwaarschrift Pettemerduinen tegen vergunning Nuclear Health Centre

Pettemerduinen, 20 april 2021

Weer een voorbeeld van hoe de burger gemangeld wordt door de overheid.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen heeft heel stilletjes een omgevingsvergunning afgegeven aan Stichting Pallas voor de bouw van het Nuclear Health Centre in de duinen van Petten, op het terrein waar de nieuwe Pallasreactor gepland is.

De vergunningsaanvraag is ingediend in juni 2020 maar er is geen ruchtbaarheid aan gegeven én de aanvraag is niet langs de gemeenteraad gegaan, het college van B&W heeft geoordeeld dat zij hiertoe bevoegd was.

De omgevingsvergunning is op 17 december door het college van B&W van de gemeente Schagen goedgekeurd en ter inzage gelegd. Gezien de impact die het bouwen van het NHC heeft op het duingebied, het gehele OLP, de relatie met de geplande nieuw te bouwen Pallasreactor en de consequenties voor bestaande isotopenproductiefaciliteiten, was en is Pettemerduinen Kernreactor Vrij (“Pettemerduinen”) van mening dat het besluit aan de gemeenteraad had moeten worden voorgelegd en alsmede veel duidelijker had moeten worden gepubliceerd. Het betreft een belangrijke beslissing, zowel voor de inwoners van de gemeente Schagen als voor de medische sector ten aanzien van het gebruik van medische isotopen. 

Bezwaarschrift

In het bezwaarschrift van Pettemerduinen is een reeks van redenen aangegeven waarom de aanvraag niet deugt en de vergunning niet mag worden verstrekt:

 1. Het gebouw dient aardbevingsbestendig te zijn.
 2. De uitkomst van het eerdere aangekondigde breuklijnonderzoek dient opgenomen en verwerkt te zijn in de vergunningsaanvraag.
 3. De Tritiumvervuiling die onder het nieuwe gebouw doorloopt, de “pluim”, dient in de aanvraag en vergunning te worden onderzocht en gemitigeerd.
 4. Het overstromingsrisico is niet in de aanvraag onderzocht, ook niet voor de situatie over 40 jaar wanneer een aanzienlijke stijging van de zeespiegel wordt verwacht.
 5. In dit plan wordt geen rekening gehouden met het vervoer van radioactieve stoffen op het terrein, er is in de aanvraag daartoe geen veiligheids- en gezondheidsplan opgenomen.
 6. Het pand voldoet niet aan minimale brandveiligheidseisen.
 7. De grenzen van het vigerende bestemmingsplan worden overschreden, er wordt bijvoorbeeld een toegangsweg door de duinen naar de Westerduinweg aangelegd.
 8. De stikstofdepositie moet worden geteld bij die van de andere geplande gebouwen, waaronder de reactor, zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitatie.
 9. Er wordt buitenplans gebouwd: maximaal 50 cm toegestaan, maar er wordt 30 meter diep gebouwd.

In het verweerschrift van de gemeente waren, zoals je kunt verwachten van de overheid, alle bezwaren weggewuifd of gebagatelliseerd, met ondeugdelijke en zelfs ongeloofwaardige argumentatie.

Overigens was in de aanvraag niet de passende beoordeling ten aanzien van stikstof van het NHC opgenomen, alsmede het feit dat er een toegangsweg door de duinen wordt aangelegd, ernstige omissies!

Hoorzitting bezwarencommissie

Op 6 april 2021 was er uiteindelijk de hoorzitting van de bezwarencommissie van de gemeente Schagen. Pettemerduinen verwachtte daarin volgens de aankondiging in totaal vier leden van de commissie en maximaal een vertegenwoordiger van de gemeente, zo was dat aangekondigd. Wat bleek: In totaal waren buiten Pettemerduinen zeker tien personen aanwezig:

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (“Pallas”) was overweldigend vertegenwoordigd:

directeur Van der Lugt, license manager Visser en juridische vertegenwoordigers, waaronder een advocaat van de “Zuid-as”van Stibbe. Niet iedereen werd voorgesteld, het was daarom ondoorzichtig wie antwoord gaf op welke vragen..

Het verweer van de gemeente bestond in het kort uit bagatelliseren van de bezwaren. Voorbeelden:

 • Belangrijkste “verweer” van de gemeente was: het is een normaal gebouw, en moet alleen aan de WABO voldoen, het is geen nucleaire inrichting! Oftewel, het valt niet onder artikel 15 onder b KEW, het is een gewone Wabo milieu inrichting die handelingen uitvoert met radioactieve stoffen. Dit waar het NHC een vervanging is van de huidige Molybdeen Productiefaciliteit die bij de ANVS wel degeli9jk als nucleaire inrichting te boek staat.
 • Brandveiligheid: Pettemerduinen maakte zeer goed onderbouwd gehakt van de maatregelen rond brandveiligheid, maar de repliek van één van de juristen was simpelweg: het is door het bevoegd gezag goedgekeurd.
 • Stikstofdepositie: de op het laatste moment toegezonden passende beoordeling, die alleen betrekking heeft op de gebruiksfase van het NHC gaf op zich al een overschrijding van de stikstofnorm aan: 0,37 m/ha/jaar, duidelijk over de grenswaarde voor het duingebied van 0,05 m/ha/jaar. Op de opmerking van Pettemerduinen dat je dit moet optellen bij de depositie van bouw en exploitatie van de reactor en de andere twee gebouwen werd door de vertegenwoordiger van de gemeente gezegd: daar wordt het alleen maar gunstiger van. Een hilarisch voorbeeld van ontbrekende deskundigheid.

Er was heel weinig ruimte voor discussie. De hoorzitting is door Pettemerduinen als zeer teleurstellend ervaren evenals de overweldigende aanwezigheid van vertegenwoordigers van Pallas en externe juristen, betaald door gemeenschapsgeld. Je voelt je als burger machteloos tegenover zo’n overmacht.

Conclusies

Conclusie die getrokken mag worden op basis van het verweer van de gemeente:

 1. Er wordt geen rekening gehouden met de tritiumvervuiling onder het gebouw.
 2. Het gebouw zal niet voldoen aan brandveiligheidsnormen.
 3. Het gebouw wordt niet aardbevingsbestendig uitgevoerd.
 4. Het eerder uitgevoerde breuklijnonderzoek is bij de gemeente niet bekend.
 5. Het gebouw wordt ondanks de stijging van de zeespiegel niet overstromingsbestendig uitgevoerd.
 6. Er wordt een (in de aanvraag niet opgenomen) toegangsweg aangelegd dwars door de duinen naar de Westerduinweg
 7. Ook hier wordt de norm voor stikstofdepositie overschreden.
 8. Het betreft een nucleaire inrichting, maar dit wordt door de gemeente ontkend. Verbijsterend!

De uitspraak van de bezwarencommissie zal op korte termijn volgen, we wachten dit af. Het verweerschrift van de gemeente is hieronder als link toegevoegd.

Verweerschrift gemeente